Personvernerklæring 

Behandling av personopplysninger i forbindelse med påmelding til Sommerskolen

Denne personvernerklæring regulerer forholdet mellom deg som velger å benytte denne tjenesten og Utdanningsetaten.

Kontaktinformasjon

Utdanningsetaten (org.nr. 976820037)
Postboks 6127 Etterstad
0602 OSLO

Besøksadresse:
Strømsveien 102, 0663 OSLO
Tlf. 21 80 21 80

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no
Hjemmeside: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og-foretak/utdanningsetaten/#gref

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er Utdanningsetaten ved Astrid Søgnen.

Aksept av personvernerklaringen

Ved å merke av for «Jeg godtar betingelsene i personvernerklæringen» aksepterer du vilkårene i denne erklæringen og godtar at registrering av opplysninger skjer og at behandlingen av dine opplysninger kan skje i henhold til vilkårene i denne erklæringen.

Registrering

Hvis du/eleven er registrert i Osloskolen blir informasjon lest inn i dette systemet automatisk. Går eleven på en friskole må informasjon registreres inn før eleven kan meldes på kurs.

Det blir registrert fornavn, etternavn, skole, klasse, kontaktinformasjon (e-postadresse, mobilnummer), kjønn, fødselsnummer og adresse på eleven. Du kan på spørsmål fra Sommerskolen frivillig oppgi annen tilleggsinformasjon som kan brukes for å gi deg/eleven bedre tjenester.

Kommunikasjon

Du godtar å motta kommunikasjon fra Utdanningsetaten i elektronisk form vedrørende din bruk av tjenesten.

Formålet for behandling av personopplysninger

Sommerskolen benytter personopplysningene for å administrere deltakelse på kursene.

 • identifikasjon av påmelder ved deltakelse på kurs
 • tildeling av plasser på kurs
 • kontaktinformasjon for kommunikasjon
 • gjennomføring av kurs
 • brukerundersøkelser etter kursdeltakelse

Hjemmelsgrunnlag og samtykke

Deltakelse hos Sommerskolen er frivillige og for å kunne håndtere påmelding og administrasjon av tilbudet er det nødvendig å behandle personopplysninger. Hvis du ikke samtykker til behandlinger av personopplysninger vil du ikke kunne benytte deg av tilbudet.

Hvilke personopplysninger behandles

Følgende personopplysninger behandles:

Elev

 • fornavn og etternavn
 • skole
 • klasse
 • alder/fødselsdato
 • kontaktinformasjon (e-postadresse/mobilnummer)
 • kjønn
 • adresse

Foresatt/kontaktperson

 • fornavn og etternavn
 • e-postadresse
 • mobilnummer
 • relasjonen til eleven

Kursdeltakelse

 • registrert interesse for kurs som ønskes
 • kursnavn, sted og tidspunkt for elevens faktiske kursdeltakelse

Hvor hentes opplysninger fra

For elever i Osloskolen hentes opplysninger fra skoleadministrativt system og kan suppleres av bruker. For friskoleelever registreres informasjonen av eleven, foresatte, eller skolepåmelder på elevens skole i forbindelse med kurspåmelding.

Utlevering av opplysninger til tredjepart

Opplysninger utleveres ikke til tredjepart bortsett fra tjenester knyttet til utsendelse av e-post og SMS.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene 

Kurshistorikk og tilleggsopplysninger som er oppgitt slettes 31.10. Informasjon som er lest inn om elev og foresatt fra Oslo kommunes systemer slettes når eleven ikke lenger hører til en Osloskole.

Brukerprofiler som er opprettet av foresatte eller elever på privatskoler, slettes når der ikke foreligger noen kurshistorikk, eller 1.9 dersom eleven aldri har blitt meldt på et kurs.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder

Du har rett til innsyn i personopplysninger om deg selv eller egne barn under 18 år, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Det er norske lover som gjelder. Behandling av personopplysninger er regulert av lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og forskrift av 15. desember 2000 nr. 1265 (personopplysningsforskriften).

Hvordan sikres opplysninger

Vi har sikringstiltak for opplysninger når de overføres, behandles og oppbevares for å sikre at dine personopplysninger ikke kommer på avveie.

Henvendelser

Har du spørsmål om innsyn eller krav om retting eller sletting av opplysninger, ta kontakt via e-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no