Personvernerklæring 

Behandling av personopplysninger i forbindelse med påmelding til Sommerskolen Oslo

Denne personvernerklæring regulerer forholdet mellom deg som velger å benytte denne tjenesten og Utdanningsetaten.

Kontaktinformasjon

Utdanningsetaten (org.nr. 976820037)
Postboks 6127 Etterstad
0602 OSLO

Besøksadresse:
Grensesvingen 6, 0663 OSLO
Tlf. 21 80 21 80

E-post: postmottak@osloskolen.no
Hjemmeside: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og-foretak/utdanningsetaten/#gref

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Aksept av personvernerklaringen

Ved å merke av for «Jeg godtar betingelsene i personvernerklæringen» aksepterer du vilkårene i denne erklæringen og godtar at registrering og behandlingen av dine opplysninger skjer i henhold til vilkårene i denne erklæringen.

Registrering

Dersom påmelder/eleven er registrert i Osloskolen vil informasjon fra elevens skole leses inn i Sommerskolen Oslo sin påmeldingsløsning. Dette gjelder informasjon om eleven, samt informasjon tilknyttet elevens kontaktpersoner. Går eleven på en friskole må informasjon registreres før eleven kan meldes på kurs.

Dette leses inn: fornavn, etternavn, skole, klasse, kjønn, fødselsnummer og adresse på eleven, samt kontaktinformasjon til andre personer i tilknytning til elev (e-postadresse, mobilnummer, adresse, fødselsnummer). Du kan på spørsmål fra Sommerskolen Oslo frivillig oppgi annen tilleggsinformasjon som kan brukes for å gi deg/eleven bedre tjenester.

Ledelsen ved din/elevens skole kan ved behov få tilgang til registreringsdata i Sommerskolens påmeldingsløsning. Ledelsen har også tilgang til å registrere elever på kurs i Sommerskolen Oslo i samtykke med elev/foresatt.

Kommunikasjon

Du som påmelder/elev, samt elevens kontaktpersoner godtar å motta kommunikasjon fra Utdanningsetaten i elektronisk form vedrørende din bruk av tjenesten.

Formålet for behandling av personopplysninger

Sommerskolen benytter personopplysningene for å administrere deltakelse på kursene.

  • Identifikasjon av påmelder ved deltakelse på kurs
  • Tildeling av plasser på kurs
  • Kontaktinformasjon for kommunikasjon
  • Gjennomføring av kurs
  • Brukerundersøkelser etter kursdeltakelse

Hjemmelsgrunnlag og samtykke

Deltakelse ved Sommerskolen Oslo er frivillig. For å kunne administrere påmeldinger har Sommerskolen Oslo behov for å behandle personopplysninger. Hvis du ikke samtykker til behandlinger av personopplysninger vil du ikke kunne benytte deg av tilbudet.

Hvilke personopplysninger behandles

Personopplysningene som er lest inn om elev og foresatt fra skolens administrative system behandles sammen med opplysninger om kursdeltagelse:

  • Registrert interesse for kurs
  • Påmeldinger
  • Kursnavn, sted og tidspunkt for elevens faktiske kursdeltakelse


Hvor hentes opplysninger fra

For elever i Osloskolen hentes opplysninger fra skolens administrative system. Denne informasjonen kan endres av bruker i Sommerskolens påmeldingsløsning, men endringer lagres kun her og ikke på elevens skole. For friskoleelever registreres informasjonen av eleven/påmelder i forbindelse med kurspåmelding.

Utlevering av opplysninger til tredjepart

Opplysninger utleveres ikke til tredjepart bortsett fra tjenester knyttet til utsendelse av e-post og SMS.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene 

Kurshistorikk og tilleggsopplysninger som er oppgitt slettes 15.12. Informasjon som er lest inn om elev og foresatt fra Oslo kommunes systemer slettes når eleven ikke lenger hører til en Osloskole. Brukerprofiler som er opprettet av foresatte eller elever på privatskoler, slettes samtidig.

Hvilke rettigheter har den registrerte og hvilket lands lovverk gjelder

Du har rett til innsyn i personopplysninger om deg selv eller egne barn under 18 år, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Det er norske lover som gjelder. Behandling av personopplysninger er regulert av lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven) og forskrift av 15. desember 2000 nr. 1265 (personopplysningsforskriften).

Hvordan sikres opplysninger

Vi har sikringstiltak for opplysninger når de overføres, behandles og oppbevares for å sikre at dine personopplysninger ikke kommer på avveie.

Henvendelser

Har du spørsmål om innsyn eller krav om retting eller sletting av opplysninger, ta kontakt via e-post: postmottak@osloskolen.no