Særskilt tilrettelegging

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud for alle elever som bor og går på skole i Oslo. Vi ønsker å tilrettelegge for at alle som vil, skal kunne delta. Foresatte sender inn skjema med søknad om særskilt tilrettelegging etter at eleven er meldt på kurs i påmeldingssystemet til Sommerskolen.

Det er 25-30 elever i hver gruppe i Sommerskolen Oslo. Vi tilrettelegger blant annet ved å øke voksentettheten i grupper hvor det er elever som har behov for ekstra tilrettelegging. Vi oppretter ikke mindre undervisningsgrupper. Støtteassistentene vi ansetter er både elever i videregående skole og studenter. Vi har også mulighet til å ansette støtteassistenter som jobber med eleven fra før, dersom eleven og foresatte ønsker dette. Det kan for eksempel være en ansatt fra skole/AKS eller støttekontakt.  Sommerskolen Oslo kan kontaktes for å gi veiledning i valg av kurs og kurssteder for eleven.

Slik tilrettelegger vi

  • Sommerskolen Oslo vurderer elevens behov i samråd med foresatte og skole. Vi tar kun kontakt med elevens skole dersom foresatte samtykker til det.
  • Sommerskolen Oslo setter inn støtteassistent for elever som har behov for det.
  • Vi videreformidler nødvendig informasjon til leder for kursstedet, samt lærer og støtteassistent i gruppen eleven skal delta på. Alle ansatte i Sommerskolen Oslo har taushetsplikt.
  • De elevene som har vedtak om taxi i ordinær skole vil få tilbud om taxi til og fra kursstedet i Sommerskolen Oslo.
  • Andre tilretteleggingstiltak vi har er opplæring av våre ansatte – dette kan for eksempel gjelde epilepsi, diabetes eller allergi. Vi kan også skaffe tilpasset undervisningsmateriell og annet utstyr, eller sette inn tegnspråktolk.
  • Foresatte får tilbud om et møte med læreren og/eller støtteassistenten på kurset før kursstart. På disse møtene deltar ofte eleven for å bli kjent med de ansatte på kurset.

Slik melder du fra om behov for tilrettelegging

  1. Meld eleven på kurs via Sommerskolen Oslos påmeldingssystem.
  2. Fyll ut og send inn skjema for særskilt tilretteleggingDette er ikke et påmeldingsskjema til kurs. Fristen for innsending av skjemaet er 12.april.
  3. Legg ved eventuelle oppdaterte og relevante rapporter fra skolen og PPT.

Informasjonen du gir oss er nødvendig for at vi skal kunne legge til rette for eleven på en god måte. All informasjon som utveksles mellom foresatte, elevens skole og Sommerskolen Oslo vil bli behandlet konfidensielt.

Skjemaet sendes til

Sommerskolen Oslo
v/ Utdanningsetaten i Oslo
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Merk konvolutten med: “Særskilt tilrettelegging”

Last ned skjema for tilrettelegging i Sommerskolen Oslo