Særskilt tilrettelegging

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud for alle elever som bor og går på skole i Oslo. Vi ønsker å tilrettelegge for at alle som vil, skal kunne delta. Foresatte må sende inn skjema med beskrivelse av barnets behov. Det kan foresatte gjøre etter at eleven er meldt på kurs.

Særskilt tilrettelegging kan for eksempel gjelde sosiale, faglige og emosjonelle utfordringer, funksjonsnedsettelse, psykisk utviklingshemming og bruk av medisiner. Er du usikker på om det er behov for særskilt tilrettelegging kan du ta kontakt med oss på telefon eller e-post.

Det er 25-30 elever i hver gruppe i Sommerskolen Oslo. Vi tilrettelegger blant annet ved å øke voksentettheten i grupper hvor det er elever som har behov for ekstra tilrettelegging. Vi oppretter ikke mindre undervisningsgrupper.

Slik tilrettelegger vi

Sommerskolen Oslo vurderer elevens behov i samråd med foresatte og skole. Vi tar kun kontakt med elevens skole dersom foresatte samtykker til det. Vi videreformidler nødvendig informasjon til leder for kursstedet, samt lærer og støtteassistent i gruppen eleven skal delta på. Alle ansatte i Sommerskolen Oslo har taushetsplikt.

Støtteassistent

 • Sommerskolen Oslo setter inn støtteassistent for elever som har behov for det. Vi har også mulighet til å ansette støtteassistenter som jobber med eleven fra før, dersom eleven og foresatte ønsker dette. Det kan for eksempel være en ansatt fra skole/AKS eller støttekontakt.
 • Sommerskolen Oslo kan kontaktes for å gi veiledning i valg av kurs og kurssteder for eleven.
 • Støtteassistentene vi ansetter er både elever i videregående skole og studenter.

Opplæring av ansatte

 • Vi har opplæring av våre ansatte. Dette kan for eksempel gjelde epilepsi, diabetes eller allergi.

Taxi

 • De elevene som har vedtak om taxi i ordinær skole vil få tilbud om taxi til og fra kursstedet i Sommerskolen Oslo.

Tilpasset utstyr

 • Vi kan skaffe tilpasset undervisningsmateriell og annet utstyr.

Tegnespråktolk

 • Vi kan sørge for tegnespråktolk ved behov.

Møter

 • Foresatte får tilbud om et møte med læreren og/eller støtteassistenten på kurset før kursstart. På disse møtene deltar ofte eleven for å bli kjent med de ansatte på kurset.

Slik melder du fra om behov for tilrettelegging

 1. Meld eleven på kurs via Sommerskolen Oslos påmeldingssystem.
 2. Skjema behov for tilrettelegging i Sommerskolen Oslo 2020. Dette er ikke et påmeldingsskjema til kurs. Fristen for innsending av skjemaet er 14. april.
 3. Legg ved eventuelle oppdaterte og relevante rapporter fra skolen og PPT.
 4. Vi i Sommerskolen tar kontakt med deg/dere som har sendt inn skjema.

Informasjonen du gir oss er nødvendig for at vi skal kunne legge til rette for eleven på en god måte. All informasjon som utveksles mellom foresatte, elevens skole og Sommerskolen Oslo vil bli behandlet konfidensielt.

Skjemaet sendes til

Sommerskolen Oslo
v/ Utdanningsetaten i Oslo
Postboks 6127 Etterstad
0602 Oslo

Merk konvolutten med: “Særskilt tilrettelegging”